Οροι χρησης

Η «Hotel Lazos» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Κρατήσεις

Η κράτηση καθίσταται οριστική μόνο με την οριστικοποίηση της πληρωμής ολόκληρου του συνολικού συμφωνηθέντος αντιτίμου, με τον τρόπο καταβολής που συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών (τυχόν έξοδα κατάθεσης ποσών σε Τραπεζικούς λογαριασμούς βαρύνουν τον καταθέτη αυτών και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμφωνηθέν τίμημα). Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση δεν ισχύει και το «Hotel Lazos» διατηρεί το δικαίωμα εκμίσθωσης του σχετικού διαμερίσματος ή των διαμερισμάτων για τα οποία υπήρξε αίτημα κράτησης, σε άλλο μισθωτή.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της ιστοσελίδας του «Hotel Lazos», η κράτηση καθίσταται οριστική μόλις καταστεί οριστική η ηλεκτρονική μεταφορά ολόκληρου του συνολικού συμφωνηθέντος αντιτίμου της διαμονής μέσω της ηλεκτρονικής ασφαλούς φόρμας πληρωμής στη σχετική υποσελίδα, άλλως δεν ισχύει.

Αφίξεις – Αναχωρήσεις

Η ώρα άφιξης του πελάτη δύναται να είναι απο τις 12:00 εως τις 22:00 την καθορισμένη ημερομηνία άφιξης. Η ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης.
Κατά την αναχώρηση ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 11η ώρα της συμφωνηθήσας ημερομηνίας αναχώρησης. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού αντιτίμου διαμονής μιας ημέρας. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου διαμονής μιας ημέρας.
Διαφορετικές ώρες άφιξης και αναχώρησης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς επιπλέον χρεώσεις μετά από αίτημα σας και εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Πολιτική ευθύνης

O πελάτης κατά την άφιξή του, έχει τη δυνατότητα να παραδώσει στην Reception του «Hotel Lazos» τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση το «Hotel Lazos» δεν φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν απώλειά τους.
Για τα αντικείμενα που δεν παραδίδονται στη Reception του «Hotel Lazos» από τον πελάτη, το πρώτο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.
Eπίσης το «Hotel Lazos» απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.
O πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο «Hotel Lazos» και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

Για κάθε ζήτημα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, και μόνο στο βαθμό που δε συγκρούεται με τους όρους και τις πολιτικές του παρόντος κανονισμού, τυγχάνει εφαρμογής ο εκάστοτε ισχύων Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών {άρθρο 8 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)}, καθώς και οι σχετικές διατάξεις των Αστικών και Ποινικών Νόμων και κάθε άλλη συναφής διάταξη Νόμου.